اطلاعیۀ اقتصادی سرای شادی و غم و اندیشه

    ارتقاء مشاغل  سوألات پیرامون اطلاعیه

۱- آقا ملا خانه داری به شما چه ربطی دارد؟

جواب : حجم اطلاعات در مورد خانه داری و تربیت فرزند و کار در منزل که پیش ما است و غالبا از علماء بزرگ به ما رسیده در حدود پنج جلد کتاب میشود.

۲-شما چه راهی برای افزایش درآمد حقوق بگران دارید ؟

جواب: ما کارهای زیادی سراغ داریم که میتواند ورکاری باشدکه میشود باهماهنگی با رئیس اداره یا شرکت آن کارها را انجام داد.

۳- کاریابی به چه ترتیب است؟

جواب: مخارج کاریابی را خوب است کسانی بدهند که مخارج آموزش و تحصیل را داده اند.

۴- تبلیغات تجاری به نظر شما چگونه است.

جواب: تبلیغات تجاری فی حد نفسه کار شایسته ای است. مگر مشتمل بر مکروهات و یا خدای ناکرده متضمن گناهان کبیره مثل دروغگوی باشد.

۵- دعانویسی چه ترتیباتی دارد.

جواب: ابتداء باید در مشاوره شرکت کند. در مشاوره به همه سؤلات پیرامون دعانویسی پاسخ داده میشود. مشاوره میتواند تلفنی انجام شود.

۶- اسخاره چه طور است؟

جواب: استخاره بعد از فکر کردن و مشاوره در صورت لزوم کار شایسته است و دارای اجر و ثواب است و در همه ملتها و ادیان الهی رواج دارد. اما سبکی که در شیعه رواج دارد در هیچ جای دیگر نیست و از افتخارات و خواص مذهب امامیه است.

۷- اجرت مشاوره در انتخاب اسم چه قدر است.

جواب: انتخاب اسم موضوع بسیار مهمی است. و مخارجش از چهل هزار تومان تا چهل ملیون تومان متفاوت است.

۸- تنظیم وصیتنامه چه قدر خرجش می شود؟

جواب: حدودا کمتر از یک هزارم دارای.

۹- نماز و روزه استیجاری سالی چند است؟

جواب: بطورکلی یک سال نماز و روزه استیجاری خرجش باندازه یک ماه کارگری گران قیمت است.

۱۰- سنجش معلومات یعنی چه؟

جواب: احتیاج به مشاوره دارد و خودش دارای اطلاعیه مستقلی است. برای دیدن آن با موس اشاره کنید>>>>>*****<<<<<.

در اندیشه دوستی مسلمین همیشه